Nawigacja

Aktualnie online

-> Gości online: 3

-> Użytkowników online: 0

-> Łącznie użytkowników: 64
-> Najnowszy użytkownik: Coca-Cola

Ostatnie artykuły

Polecamy

Tygodnik Sląsko Dąbrowski

Tygodnik Solidarność

Krewniacy

Grosik

Fundacja Kolosy

Zobacz statystyki

Twój adres IP

18.232.51.69

Ostatnie zdjęcie

Przetłumacz stronę


Losowe zdjęcie

Najczęściej czytane

Najchętniej pobierane

Powitanie

Witamy na stronie internetowej NSZZ "Solidarność" Opel Manufacturing Poland

Biuro Komisji Międzyzakładowej znajduje się w budynku G-5 parter
44-121 Gliwice ul. Adama Opla 1

tel. 32 270 92 09
tel. wew. 192 09
tel. wew. 173 33
tel. 728 417 333

solidarnosc.opel(at)wp.pl

Przewodniczący: Mariusz KRÓL tel. 530 991 104

Wiceprzewodniczący: Franciszek SZYMURA tel. 530 993 103

Zakładowy SIP: Marian KAIM tel. 530 037 075 m.kaim-sip(at)outlook.com

Nawigacja

Artykuły: Porady Prawne

Informacja publiczna

Dostęp do informacji publicznej to instytucja dość nowa w polskim prawie. Informacją publiczną jest każda informacja o sprawach publicznych, na przykład liczba zatrudnionych urzędników, cały proces legislacyjny. W ramach dostępu do informacji publicznej można zwrócić się do urzędu o wydanie kopii jednej bądź wielu decyzji (oczywiście bez danych osobowych osób, którym te decyzje wydano). Składając wniosek o udostępnienie informacji publicznej można ....


Urlop ojcowski

Stan faktyczny: Pracownikowi urodziło się dziecko. Ma wątpliwości, czy może skorzystać z urlopu ojcowskiego w przypadku, gdy jego żona korzysta z urlopu macierzyńskiego? Pyta o zasady udzielania takowego urlopu.


Ewidencja czasu pracy

Stan faktyczny: Pracownik ma wątpliwość, co do prawidłowości rozliczenia ilości godzin pracy w ponadnormatywnym czasie pracy i wypłaty z tego tytułu wynagrodzenia. W związku z tym zapytuje, w jaki sposób sprawdzić ilość przepracowanych godzin?


Długi i BIG

Informacje o naszych długach mogą trafić do biura informacji gospodarczej. Biuro informacji gospodarczej może być prowadzone wyłącznie w formie spółki akcyjnej. Przedmiotem działalności gospodarczej biura jest pośrednictwo w udostępnianiu informacji gospodarczych, polegające na przyjmowaniu informacji gospodarczych od wierzycieli, przechowywaniu i ujawnianiu tych informacji.


Umowa darowizny
Darowizna jest popularnym sposobem przekazywania majątku innym osobom, zarówno członkom rodziny jak i osobom trzecim.

Darowizna jest umową. Jako, że umowa to zgodne oświadczenie woli wszystkich stron, nikt nie może zostać obdarowany wbrew swojej woli. Stronami umowy darowizny są darczyńca i obdarowany. Nie zawsze będziemy chcieli podarować coś innemu człowiekowi – czasami będzie to fundacja czy stowarzyszenie. Podobnie w drugą stronę – darczyńcami za wyjątkiem osób fizycznych mogą być też osoby prawne, np. banki, fundacje itp. Darowizna przeważnie polega albo na przeniesieniu na kogoś własności rzeczy (np. domu, samochodu, obrazu) lub zapłacie określonej sumy pieniężnej ....


Odwołanie pracownika z urlopu

Stan faktyczny: Pracownik korzystający z urlopu wypoczynkowego został wezwany do natychmiastowego stawiennictwa w zakładzie i podjęcia pracy. W związku z tym pyta, w jakich okolicznościach pracodawca może go odwołać z urlopu i jakie roszczenia ma w stosunku pracodawcy, gdyż musiał przerwać urlop z rodziną, który spędzał nad morzem. Rozwiązanie casusu: Zgodnie z art.167 § 1 Kodeksu pracy pracodawcy przysługuje prawo do odwołania pracownika z urlopu wypoczynkowego. Jest to odstępstwo od wyrażonej w art.152 Kodeksu pracy zasady nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego. Z uprawnienia do odwołania pracownika z urlopu pracodawca może skorzystać tylko jeśli: - nastąpiły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili rozpoczęcia urlopu wypoczynkowego, bądź pracodawca nie mógł przewidzieć konieczności obecności pracownika (w sytuacji gdy pracodawca mógł przewidzieć takie okoliczności lub konieczność obecności pracownika, powinien na podstawie art. 164 § 2 Kodeksu pracy przesunąć urlop wypoczynkowy pracownika na inny termin) - powrót pracownika jest niezbędny dla zapewnienia prawidłowego toku pracy z uwagi na posiadane przez niego kwalifikacje.


Legalne łowienie ryb

W tym artykule omówimy amatorski połów ryb. Za amatorski połów ryb uważa się pozyskiwanie ryb wędką lub kuszą, przy czym dopuszcza się, w miejscu i w czasie prowadzenia połowu ryb wędką, pozyskiwanie ryb na przynętę przy użyciu podrywki wędkarskiej. UWAGA: Ryby przeznaczone na przynętę mogą być wprowadzone wyłącznie do wód, z których zostały pozyskane. Amatorski połów ryb może uprawiać osoba posiadająca „kartę wędkarską” lub „kartę łowiectwa podwodnego”, a jeżeli połów ryb odbywa się w wodach uprawnionego do rybactwa - posiadająca ponadto jego zezwolenie. Za uprawnionego do rybactwa uznaje się: a) władającego wodami w sztucznym zbiorniku wodnym przeznaczonym do chowu lub hodowli ryb i usytuowanym na publicznych śródlądowych wodach powierzchniowych płynących ....


Urlop po wychowawczym

Od 1 października 2013 osoby powracające z urlopu wychowawczego zyskają na urlopie wypoczynkowym. Wszystko za sprawą niedawnej nowelizacji Kodeksu pracy o urlopach wychowawczych, która przy okazji zmieniła zasadę proporcjonalnego naliczania urlopu wypoczynkowego (zmiana do art. 1552 § 2 Kodeksu pracy). Zatem obecnie pracownik, który skorzysta z urlopu wychowawczego przez kilka miesięcy w taki sposób, że rozpocznie go i zakończy w tym samym roku kalendarzowym nie będzie tracił urlopu wypoczynkowego. Wręcz przeciwnie – zachowa prawo do urlopu w pełnym wymiarze. Oznacza to, że nawet w sytuacji, gdy pracownik będzie na wychowawczym od 3 stycznia do 30 grudnia, to nadal będzie miał prawo do całej puli urlopu za dany rok, czyli 20 lub 26 dni.


Wypowiedzenie umowy na czas określony

Stan faktyczny: Pracownik pyta, czy dopuszczalne jest wypowiedzenie umowy zawartej na czas określony i na jakich zasadach? Rozwiązanie casusu: Zasadniczo umowa o pracę na czas określony podlega ochronie przed jej wcześniejszym rozwiązaniem i powinna trwać do końca okresu, na jaki została zawarta. Ustawodawca przewidział jednak wyjątek od tej zasady w art. 33 Kodeksu pracy, który stanowi, że przy zawieraniu umowy o pracę na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, strony mogą przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania tej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Zgodnie z przywołanym przepisem, aby rozwiązanie takiej umowy było dopuszczalne, konieczne jest spełnienie następujących warunków: - wypowiedzenie może dotyczyć wyłącznie umowy o pracę zawartej na czas dłuższy niż 6 miesięcy, - strony przewidzą możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy za wypowiedzeniem.


Interpretacja podatkowa

Każdy podatnik, jeśli ma wątpliwości co do stosowania przepisów o podatkach, może wystąpić do urzędu skarbowego o interpretację podatkową. W tym artykule omówimy interpretację indywidualną. Tę interpretację opiera się na ocenie stanowiska wnioskodawcy. Interpretacja zawiera ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Urząd może odstąpić od uzasadnienia prawnego, jeżeli stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe w pełnym zakresie. W razie negatywnej oceny stanowiska wnioskodawcy interpretacja indywidualna zawiera wskazanie prawidłowego stanowiska wraz z uzasadnieniem prawnym. Interpretacja indywidualna zawiera pouczenie o prawie wniesienia skargi do sądu administracyjnego.


Mandaty karne

Postępowanie mandatowe prowadzi Policja, a inne organy, gdy przepis szczególny tak stanowi. Zdarza się tak, że czasami inne organy mogą wystawiać mandaty, np. Inspekcja Pracy, Sanepid, ale tylko w ramach swoich kompetencji. UWAGA: W postępowaniu mandatowym można nałożyć grzywnę w wysokości do 500 zł, a jeżeli czyn wyczerpuje znamiona wykroczeń określonych w dwóch lub więcej przepisach ustawy - do 1 000 zł. W postępowaniu mandatowym, w sprawach, w których oskarżycielem publicznym jest właściwy organ Państwowej Inspekcji Pracy, można nałożyć grzywnę w wysokości do 2 000 zł.


Monitoring pracowników

Pracownik informuje, że w zakładzie, a konkretnie w halach produkcyjnych został zainstalowany system monitoringu (kamery przemysłowe), który jest wykorzystywany do sprawdzania prawidłowego wykonywania obowiązków pracowniczych i śledzenia ewentualnych naruszeń regulaminu pracy. Pracownik pyta, czy pracodawca ma prawo wykorzystywać system monitoringu do nadzorowania pracowników?


Przeszukania pracowników

Stan faktyczny: Pracownica opuszczająca zakład pracy, na żądanie ochrony poddała się kontroli, która polegała na sprawdzeniu zawartości jej torebki. Pracownica pyta, czy kontrola była dopuszczalna. Rozwiązanie casusu: Pracodawca może w różny sposób kontrolować zachowanie pracowników w czasie pracy. Sposobem kontroli pracowników, który najdalej sięga w sferę prywatności jest przeprowadzenie przeszukania. W wielu zakładach pracy istnieją ustalone zwyczaje poddawania członków załogi kontroli osobistej, zapobiegającej wynoszeniu mienia społecznego objętego działalnością takich zakładów pracy, w których ze względu na szczególne cechy tej działalności mienie społeczne wymaga szczególnej ochrony. Wykonywanie kontroli wchodzi wówczas w zasięg przestrzegania porządku i dyscypliny pracy, podlega więc unormowaniu w regulaminie pracy.


Prawo do skargi

Co zrobić w przypadku, gdy sprawa sądowa, sprawa toczona przed prokuratorem albo postępowanie egzekucyjne trwa bardzo długo? Od 2004 roku istnieje możliwość złożenia tzw. skargi na przewlekłość postępowania, a w słownictwie ustawowym skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki ....


Przymuszanie do urlopu bezpłatnego

Stan faktyczny: Pracodawca ze względu na mniejszą liczbę zleceń nie jest w stanie dostarczyć pracy wszystkim swoim pracownikom. Nie chce ich zwalniać, ale nie może również przez okres najbliższych kilkunastu dni zapewnić wykonywania dotychczasowych obowiązków. W związku z zaistniałą sytuacją, pracodawca chce wysłać część załogi na urlop bezpłatny. Rozwiązanie casusu: Art.174 § 1 Kodeksu pracy stanowi, że na pisemny wniosek pracownika pracodawca może udzielić mu urlopu bezpłatnego. Zgodnie z przywołanym przepisem wniosek taki powinien być sformułowany na piśmie ....

Ostatnio dodane artykuły

Tytuł Kategoria Autor Obejrzeń Data
Gdzie porozumienie? Krzywym Okiem czyli komentarze Mr Solidarka admin 670

Zawarcia porozumienia gwarantującego wszystkim pracownikom OMP Gliwice przejęcie przez powstający zakład PSA Manufacturing Poland z zachowaniem ciągłości zatrudnienia oraz warunków pracy i płacy oraz uzgodnienie regulaminów: pracy i wynagradzania mających obowiązywać w nowym zakładzie niezmiennie domagają się związki zawodowe. Dyrekcja nie chce o tym nawet ....

Zagrożenie wreszcie usuwane Społeczna Inspekcja Pracy admin 610

Społeczni inspektorzy pracy OMP Gliwice w tym roku kolejny raz zwrócili uwagę na ciągły brak procedury postępowania w przypadku konieczności wejścia na windę przenośnika na stacji „Comau” do środka karoserii w celu usuwania awarii na bramach lub poprawy poprzeczek dachowych. Ciągły brak jest przy tym mocno łagodnym określeniem, gdyż problem po raz pierwszy został zgłoszony w marcu 2016, czyli niemal cztery lata temu! ....

FCP do uzgodnienia! Krzywym Okiem czyli komentarze Mr Solidarka admin 1325

Kolejny już raz międzyzakładowa NSZZ Solidarność OMP Gliwice zwróciła się do pracodawcy o niezwłoczne uzgodnienie, zgodnie z wymogami Kodeksu pracy, zasad, kryteriów i wysokości premii FCP. Na konieczność uzgodnienia ze związkami zawodowymi zasad nabywania prawa i wypłacania FCP wskazała również Państwowa Inspekcja Pracy w wystąpieniach po kontroli ....

Gdy temperatura w hali przekracza 28 stopni... Na problemy ... Solidarność admin 1365

Fala afrykańskich – dosłownie, gdyż spowodowana masami powietrza znad Sahary – upałów spowodowała, że temperatura w halach naszego zakładu sięgała 36°C. W takich warunkach szwankować zaczęły maszyny – przykładowo w piecu do podgrzewania wiązek na montażu głównym wytapiało się wygłuszenie. Towarzyszyło temu efektowne dymienie oraz zapach palącej się ....

Ważna jakość pracy Krzywym Okiem czyli komentarze Mr Solidarka admin 1530

Pojawiające się ostatnio coraz liczniej na linii produkcyjnej osoby zatrudnione przez firemki zewnętrzne – do tego zazwyczaj na umowę-zlecenie (nie bez przyczyny nazywanej „śmieciówką”) – nie tylko zajmują miejsca pracownikom OMP Gliwice. Dodatkowo nie gwarantując odpowiedniej jakości i efektywności pracy obniżają wskaźniki ....

Wygenerowano w sekund: 0.32
4,483,723 unikalne wizyty